Så vill Medtronic tillsammans med sjukhusen möta sjukvårdens utmaningarVar tredje sekund förbättras en patients liv med hjälp utav någon av Medtronics medicintekniska produkter. Nu vill världens största medicinteknikföretag stödja hälso-och sjukvården ytterligare. Genom att i samverkan identifiera och ta fram skräddarsydda lösningar för vården ska resurserna optimeras och kostnaderna kontrolleras, samtidigt som det kliniska resultatet och patienternas upplevelser förbättras.

I takt med en ökad befolkningsmängd och åldrande befolkning, och därmed en ökning av kroniska sjukdomar, samt att nya behandlingsmetoder för att bota och lindra sjukdomar utvecklas så ökar också kostnaderna för hälso- och sjukvården. För att möta dessa utmaningar och kunna leverera kvalitativ vård krävs därför ny teknik och nya processer som gör det möjligt att behandla fler patienter och samtidigt få mer hälsa för pengarna. Som ett ledande globalt företag inom medicinteknik ser Medtronic sig själva som en naturlig partner i det arbetet och genom en ny typ av långsiktiga samarbeten med sjukhusen i Sverige är ambitionen att kunna utnyttja sin kompetens och bredd för att bidra till att förbättra Sveriges sjukvård.

– ”Integrated Health Solutions” är ett nytt affärsområde för Medtronic Sverige som sedan tidigare är implementerat i fler än 60 europeiska länder. Vi ser att kostnaderna ökar för hälso- och sjukvården och kostnader för de medicintekniska produkterna står för en mindre del av den totala hälso-sjukvårdskostnaden. Därför hjälper vi, tillsammans med vårdpersonalen, till med att utveckla nya lösningar för att effektivisera patientflöden, processer och utnyttjande av kapitalutrustning, berättar Marie Aabö vd för Medtronic Sverige och fortsätter:

Våra olika modeller och lösningar, som anpassas efter sjukhusens och landstingens behov, kan ha olika mål. Det kan exempelvis vara tidigare diagnos, tidigare insättande av rätt behandling, bättre behandlingsresultat, snabbare återhämtning för patienten, förbättrade patientflöden, kortare väntelistor för olika åtgärder samt förkortade vårdtider på sjukhusen. För detta kan vi erbjuda olika finansieringsmodeller och även en logistikmodell som innebär hantering av produkter internt på sjukhuset.

Medtronics modell för strategiska samarbeten finns redan implementerad på 60 sjukhus runt om i Europa. Där har man kunnat leverera kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar genom att använda Medtronics breda expertis för att hitta effektivare lösningar i vårdprocesserna. Enligt Marie Aabö bygger modellen på att identifiera de specifika behoven och utmaningarna på varje sjukhus eller klinik och skapa skräddarsydda lösningar, som alltid utgår från patienten. Man tittar även på nya modeller för ersättning utifrån det som kallas ”värdebaserad vård” där vården betalar för resultat snarare än för produkter. En modell som Marie Aabö beskriver som mycket intressant.

Det kan vara ett sjukhus som har väldigt gammal utrustning men saknar de finansiella möjligheterna att köpa in ny utrustning. Då kan vi gå in och supportera det. På ett annat ställe så kan det vara att man har topputrustning men inte har processerna på plats. Då har vi interna ”lean sigma-konsulter” som ”scannar” hur det ser ut idag så att man får en nulägesanalys. Utifrån det så kan man gå in och förbättra processer och kvalitet samt spara kostnader. Det handlar om att ge vårdpersonalen bättre möjligheter att koncentrera sig på att vårda och behandla patienterna, förklarar Marie Aabö.

Den här typen av partnerskap har nu börjat etableras mellan näringsliv och vården i Sverige. Marie Aabö lyfter fram att flera företrädare för sjukhusen och landstingen visar en öppenhet för långsiktiga samarbeten med företag när det gäller att gemensamt utveckla innovationer och effektivisering av arbetet. Nu hoppas hon att ännu fler landsting och sjukhus kommer att ta del av all den expertis inom vård och medicinteknik som Medtronic besitter.

Presenteras av:

logo_tagline_cmyk_jpeg-1

Som en global ledare inom medicinsk teknik, tjänster och lösningar, förbättrar Medtronic hälsan och livet för miljontals människor varje år.

Vi tror att vår djupa kliniska, terapeutiska och ekonomiska expertis kan bidra till att lösa de komplexa utmaningar - som stigande kostnader, åldrande befolkningar och bördan av kroniska sjukdomar - som familjer och sjukvårdssystemen står inför i dag.

Men vi kan inte göra det ensamma. Det är därför vi är beslutna att samarbeta på nya sätt och utveckla starka lösningar som ger bättre behandlingsresultat.

Grundat 1949 som ett medicinskt reparationsföretag är vi nu bland världens största medicintekniska företag som erbjuder tjänster och lösningar till sjukhus. Vi sysselsätter mer än 85 000 människor världen över, som ger service till läkare, sjukhus och patienter i mer än 160 länder.

Läs mer på:

www.Medtronic.se

(Visited 384 times, 1 visits today)