Swedish Medtech verkar för att återställa medicinteknikbranschens världsledande positionSverige har i många år varit en världsledande aktör inom medicinteknik, med banbrytande innovationer som kuvösen, pacemakern och strålkniven men även teknik som möjliggör för vård i hemmet, EKG och hjälpmedel som exempelvis rullatorn. Branschföreningen Swedish Medtech arbetar för att stärka den medicintekniska industrins konkurrenskraft, bland annat genom att bidra till ett gynnsamt samarbetsklimat mellan industri, akademi och vård.

En avgörande faktor för medicinteknikbolagens framtid är möjligheten att bedriva ett nära samarbete med såväl vården som akademin Medicinteknikbranschen och vården behöver samarbetsytor som båda parter kan få nytta av, däribland det patientnära utvecklingsarbetet. Branschen har tappat en del mark vad gäller vårdnära innovationsuppdrag på senare år, men vi arbetar aktivt för att stärka samverkan, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på Swedish Medtech.

Ett skäl till att stärka samverkan är att skapa ett klimat som kan ligga till grogrund för framtida medicintekniska innovationer som säkerställer att patienter får tillgång till bästa möjliga behandling. Medicinteknikbolag är beroende av att utveckla dessa produkter ute i vårdverksamheten, med en nära koppling till vårdprofessionen och patienternas behov.

Såväl patienter som vården har mycket att vinna på en nära samverkan med medicintekniska bolag. Undersökningar visar att det kan bidra till en generellt höjd vårdkvalitet och kan stärka vårdsektorns attraktivitet för befintliga och presumtiva medarbetare genom att de involveras i innovationsprocessen.

Ökad förståelse för vikten av gynnsamt innovationsklimat

– Industri, akademi och sjukvård är beroende av varandra för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Vi samarbetar därför mycket i nätverksform med landsting, akademi, regioner och statliga aktörer runtom i Sverige för att skapa oss en gemensam bild av den medicintekniska branschens nuläge och utifrån det agera för att förbättra samverkansklimatet, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Swedish Medtech har, i samverkan med branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen och Bioteknikindustriföreningen, formulerat en handlingsplan med fokus på vad som krävs för att stötta de medicintekniska bolagen. Swedish Medtech har även en innovations- och tillväxtgrupp som bland annat tydliggör landstingens incitament för att öka upptaget av ny medicinteknisk teknologi och ökar förståelsen för vad medicinteknikbolagen kan tillföra vården.

– I samverkan med flera universitet och regioner har vi skapat en strategisk medicinteknisk innovationsagenda. Vi arbetar också för att skapa upphandlingsformer som betraktar vården ur ett helhetsperspektiv snarare än ett perspektiv som premierar produkter till lägsta möjliga pris, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Mer information finns på: www.swedishmedtech.se

medtech

(Visited 16 times, 1 visits today)