Det våras för e-hälsanBegreppet e-hälsa har använts på många olika sätt; över tid har definitionen utvecklats från ”digitalisering” till ett fokus på verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvården samt omsorgen står inför ett paradigmskifte, där ny teknik kan underlätta informationsutbytet mellan olika intressenter, effektivisera arbetet, skapa delaktighet – och rädda liv.

På eHälsomyndigheten definierar vi e-hälsa som verksamhetsutveckling inom vård och omsorg för en ökad effektivitet, nytta och kvalitet för invånare, patienter, brukare samt vård- och omsorgspersonal. E-hälsa är också ett viktigt medel för att stödja, engagera och motivera invånarna. Det handlar om att allmänhet, patienter, brukare och anhöriga ska kunna engagera sig i sin hälsoutveckling, ha tillgång till allsidig information om sin vård, få bra service samt kunna vara delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar.

Arbetet med nationell e-hälsa samt uppbyggnaden och implementeringen av landsomfattande e-tjänster involverar ett flertal olika aktörer. Dessutom finns en mängd såväl offentliga som kommersiella aktörer, involverade i forskning, utveckling och innovation. Medan mångfalden är ett positivt tecken på innovationskraft, intresse och lösningsorientering, handlar utmaningen till stor del om samordning: att kunna dela information med varandra och åstadkomma en jämlik vård för alla. eHälsomyndigheten har ett uppdrag att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa. I dialog med andra myndigheter, landsting, kommuner, bransch- och intresseorganisationer med flera vill vi komma fram till en gemensam agenda och prioriteringsordning för vår nationella e-hälsoutveckling.

eHälsomyndigheten har också en uppgift att utveckla ett personligt hälsokonto för Sveriges invånare. Vi kallar detta konto ”HälsaFörMig”. Där ska man kunna lagra och överblicka sin egen hälsoinformation samt låta anhöriga dela informationen, om man så önskar. Möjligheten att ansluta tredjepartsapplikationer kan i sin tur åstadkomma fler nyttiga effekter – det kan exempelvis handla om applikationer för kroniker, för fysisk aktivitet på recept eller en hälso- och träningsdagbok. Här ser vi en stor potential för att invånarna ska kunna dra nytta av den stora innovationskraft som finns, genom att olika aktörer kan bygga applikationer på en gemensam teknisk plattform.

Jag tycker att det är mycket spännande att befinna mig mitt i den spirande e-hälsoutvecklingen. eHälsomyndighetens roll blir att kratta gångarna, binda upp rosorna och plantera ett och annat frö i den blomstrande trädgården. Det väsentliga är att vi alla vänder oss mot samma väderstreck, så att vi kan utvecklas i takt med varandra.


Torsten Håkansta
Generaldirektör eHälsomyndigheten

eHälsomyndighetens webbplats

Information om HälsaFörMig

Om eHälsomyndigheten

e-hälsomyndigheten-logga

Bildades 1 januari 2014 då verksamhet togs över från det tidigare statliga bolaget Apotekens Service AB. Myndigheten är placerad i Stockholm och har ca 130 medarbetare.

Detta gör eHälsomyndigheten:

  • Ansvarar för att utveckla tjänsten HälsaFörMig, ett personligt hälsokonto där du som privatperson ska kunna överblicka, lagra och administrera din hälsoinformation.
  • Lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige. Användningen av e-recept innebär en säkrare, snabbare, och smidigare recepthantering. Idag är drygt 90 procent av alla recept e-recept.
  • Ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken. Samlar in, bearbetar och förmedlar information om läkemedelsstatistik i Sverige.
  • Är nationell kontaktpunkt för att kunna förmedla e-receptuppgifter över nationsgränserna.
  • Den sista mars blir en utredning klar som föreslår kommande uppdrag för eHälsomyndigheten.
(Visited 204 times, 1 visits today)