Nytt innovationsprogram lyfter framtidens medicinteknik

Reidar Gårdsbäck, programdirektör för Medtech4Health

I många länder i västvärlden, däribland Sverige, växer vårdkostnaderna idag snabbare än BNP. Inom medicintekniken hoppas man att det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health ska vända den trenden genom att utveckla teknik som både effektiviserar vården och förbättrar hälsan hos befolkningen

  Syftet med det Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health är att samordna de olika aktiviteter inom området som man gör i Sverige. Det här är ett nationellt program som inkluderar ett antal av de största landstingen och även universitet och högskolorna, tillsammans med företag inom medicinsk teknik. Det är inte ett näringslivsprojekt, inte ett akademiskt projekt och inte ett vårdprojekt utan det är alla de tre aktörerna tillsammans vilket är . Det är det samarbetet som stått till grund för att Sverige utvecklat så mycket bra teknik på området men en del av det samarbetet har vi tappat de senaste åren. Där måste man få med vården in i utvecklingsprocessen på ett mer delaktigt sätt, förklarar Reidar Gårdebäck programdirektör för Medtech4Health.

Programmet kommer under de närmsta tre åren dela ut 95 miljoner i utlysningar till olika innovationsprojekt inom medicinteknik där samverkan mellan olika intressenter är ett krav. Enligt Reidar Gårdebäck är programmet viktigt dels eftersom det skapar en arena för samarbete men också för att det ger vården ekonomiskt stöd till att avsätta personal för att arbeta med nya processer och ny teknik, vilket annars är ett vanligt hinder för förändring.

Det är ofta där man får problem eftersom vården är så pressad idag. De resurser som finns har fullt upp med ge vård. Ska man integrera ett nytt system eller ha en ny process då måste du ha någon från vården ska projektleda det här på halvtid i ett halvt eller ett år. I dessa fall  kan man söka medel för den typen av tjänster, Det är dock inte endast vården som kan söka i kommande utlysningar utan det kommer att komma olika typer av utlysningar som riktar sig till de olika aktörerna på lite olika sätt. Gemensamt för alla utlysningar är dock att de kommer att kräva att ansökan bygger på ett samarbete mellan flera aktörer, säger Reidar Gårdebäck

Stor potential

Medicinteknik är ett svenskt styrkeområde, svenska medicinteknikföretag har en global marknadsandel på fyra procent samtidigt som Sverige bara utgör en procent av världsmarknaden. Förhoppningen är att Medtech4Health ska hjälpa den svenska industrin att behålla den positionen och till och med växa genom att göra vården mer delaktig i teknikutvecklingen och föra in mer patientmedverkan. Men det innebär också att man behöver ändra synsättet, från att i många fall se medicinteknik som en kostnad till att se det som en nödvändig investering.

– Många gör misstaget att medicinteknik är kostnadsdrivande. Det är det visserligen när man bygger nya sjukhus och vårdlokaler men man måste tänka på att medicintekniken bara utgör tre procent av vårdens kostnader. Så gör du en investering som kan spara resurser i lokaler eller personalresurser i vården så det är där man gör de stora besparingarna eftersom det är där de stora pengarna ligger, förklarar Reidar Gårdbäck.

Medtech4Health:

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i dagens svenska innovationssystem för medicinteknik.

Patienten själv, tillsammans med hälso- och sjukvården och näringslivet, är problemformulerare och fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

God samverkan är en förutsättning för framgång och aktörer engagerade i programmet idag är svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor i sex regioner i Sverige.

Mål för programmet
Programmet ska lyfta forsknings- och innovationssystemet inom medicinteknik till högsta nivå för att placera Sverige i en internationell topposition.

Målet är att programmet bidrar till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvård samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

Källa: Vinnova

 

(Visited 40 times, 1 visits today)