Smart pillbox vill rädda livFelaktig läkemedelsanvändning är ett enormt samhällsproblem som varje år orsakar 3 000 dödsfall, står för 10 procent av alla sjukhusinläggningar på Karolinska sjukhuset och kostar vården uppemot 20 miljarder kronor. Nu vill en svensk start-up lösa det problemet. Genom en digital pillbox, kopplad till en mobilapplikation, ska Pilloxa förändra hur vi tar våra mediciner.

Som en del av ett innovationsprogram placerades läkaren Helena Rönnqvist under 2015 på en kirurgklinik, tillsammans med en civilingenjör, en ekonom och en industridesigner. Tanken med programmet var att deltagarna skulle upptäcka behov på kliniken, välja ett utav dem och tillsammans utveckla en lösning. Tidigt fastnade gruppen för problematiken kring bristande följsamhet till medicinering. Det visar sig nämligen att bara hälften av alla patienter faktiskt tar sin medicin som ordinerat.

– Vi blev väldigt förvånade över hur många som hade problem med medicineringen, det var något som återkom nästan varje dag. Vi träffade olika patienter som inte visste vilka mediciner de tog eller som kom med påsar med mediciner och hällde ut dem och sa ”det här är vad jag tar”,  berättar Helena Rönnqvist, en av grundarna till Pilloxa.

Ytterligare en förvånande upptäckt var att följsamheten ofta var sämre hos yngre patienter än hos äldre. Enligt Helena Rönnqvist beror detta på att yngre patienter ofta lever mindre inrutade liv än de äldre och ofta inte känner sig lika sjuka, vilka gör det lätt att glömma sin medicinering.

Som ett svar på detta utvecklade gruppen därför Pilloxa – en digital pillbox med inbyggda sensorer som är kopplad till en mobilapplikation på din telefon och som varnar dig bara när du missat att ta din medicin. Planen är att även koppla samman datan om följsamheten med en symptomlogg och andra hälsoparametrar, för att se hur medicinen påverkar dig.

– Målet är att bli en ny standard för att förbättra följsamheten och att bli det hjälpmedel som föredras av både patienter och vårdpersonal. Vi vill förändra hur vi medicinerar och göra så att vi kan se hur varje enskild patient bör medicineras, säger Helena Rönnqvist.

»För mig som har epilepsi är regelbunden medicinering ett måste för att jag ska må bra. Att ha en smart dosett som varnar om jag är sen med medicinen och som håller koll på att jag tar rätt dos är en otrolig trygghet. Jag kan koncentrera mig på att leva mitt liv medan Pilloxa har koll på medicineringen åt mig!«

Citat från en av Pilloxas testanvändare

 

Transplantation och hjärtflimmer viktiga målgrupper
Lösningen genomgår nu processen för att bli CE-märkt och under sommaren ska även de första pilotstudierna göras, tillsammans med bland annat försäkringsbolag, läkemedelsbolag och kliniska studier. En av klinikerna där Pilloxa ska testas i en klinisk studie är transplantationskirurgiska kliniken i Huddinge, där följsamheten är särskilt avgörande. Anledningen är att transplantationspatienter måste ta läkemedel regelbundet under hela livet för att undvika att deras organ stöts bort av kroppen.

– Vi ser att följsamheten är sämre ju längre tid som går efter transplantationen. Risken för avstötningar blir mindre ju längre tiden går men den försvinner aldrig helt, så du behöver den här medicinen under hela livet för att behålla organet, förklarar Gunnar Söderdahl, verksamhetschef på kliniken.

Eftersom patienterna ofta känner sig helt friska finns alltså ingen ”naturlig” påminnelse om att ta medicinen, vilket kan få katastrofala följder. Enligt Gunnar Söderdahl beror nämligen de flesta sena avstötningar på just bristande följsamhet och problemet är särskilt stort bland tonåringar. Här ser han en viktig roll för Pilloxa, som kan hjälpa unga att ta kontroll över sin medicinering och även ge föräldrarna en ökad trygghet.

– Det här ligger helt rätt i tiden, vi går ju mot en tid då patienten är mer delaktig i sin egen behandling. Det är också ett sätt att genom modern teknik avlasta en del sjukvårdsresurser som används i onödan just nu, säger Gunnar Söderdahl.

En annan klinik som visat intresse för Pilloxa är hjärtkliniken på Danderyds Sjukhus, där patienter med förmaksflimmer är en särskilt intressant målgrupp. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen, och innebär en starkt ökad risk för stroke. Genom att kontinuerligt ta blodförtunnande medicin kan nämligen dessa patienter minska risken för stroke med 70 procent. Följsamheten är dessutom särskilt viktig för de patienter med förmaksflimmer som ska behandlas med elkonvertering – en behandling där hjärtrytmen återställs genom en elektrisk stöt över hjärtat.

– Inför elkonvertering behöver man under loppet av cirka fyra veckor ge den här blodförtunnande medicinen väldigt noggrant och även tre veckor efteråt. Det finns nämligen en förhöjd risk för blodproppar vid elkonverteringen om patienten inte är adekvat blodförtunnande. Därför är just elkonvertering ett perfekt område för att testa den här metoden, säger Håkan Wallén professor i kardiologi och överläkare på kliniken.

Läs mer om Pilloxa här.

Presenteras av

Pilloxa har utvecklat en smart pillbox som är kopplad till en mobilapp och som ska förbättra följsamheten till medicinering. Idén föddes under ett projekt på Karolinska sjukhuset då gruppen bakom Pilloxa upptäckte att bristande följsamhet till medicinering är ett vanligt problem som orsakar allvarliga konsekvenser för både patienter och sjukvården .

Läs mer på www.pilloxa.com


Gruppen bakom Pilloxa. F.v: Viktor Eriksson, Per Nilsson, Helena Rönnqvist, Francesco Mazzotta, Niclas Nilsson och Rodrigo Lorenzo.

Gruppen bakom Pilloxa. F.v: Viktor Eriksson, Per Nilsson, Helena Rönnqvist, Francesco Mazzotta, Niclas Nilsson och Rodrigo Lorenzo.

(Visited 476 times, 1 visits today)